FISKE

Allmänt om fiske

Allmänna fiskerättigheter

I Finland råder omfattande allmänna fiskerättigheter och goda fiskemöjligheter. Till de allmänna fiskerättigheterna hör spöfiske som sker med ett spö och konstgjort bete, som fiskevårdsavgiften berättigar till, samt avgiftsfritt mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla. För personer under 18 år och över 65 år råder inga fiskevårdsavgifter, utan de får fiska med ett spö och konstgjort bete avgiftsfritt i de vattenområden där fisket i övrigt inte är begränsat (se tabellen över tillståndssystemet). I en del av vattendragen är fisket begränsat på grund av andra beslut. Information om sådant hittar man på Kalastusrajoitus.fi-sidorna.

Kalastusrajoitus.fi

Fiskebegränsningstjänsten ger information om för vilka områden de allmänna fiskerättigheterna inte gäller. Tjänsten anger i vilka vattenområden mete, pilkfiske och spöfiske är begränsat enligt fiskebestämmelser och beslut fattade av NTM-centralerna. Sådana vatten är bland annat lax- och sikförande strömvatten samt områden avsedda för specialfiske. Myndigheten har märkt ut vandringsfiskvattendrag, grundat på aktuell information. I tjänsten hittar man även fiskeförbudsområden bestämda av naturskyddslagen, övriga fiskebegränsningar som rör vandringsfiskvattendrag och NTM-centralernas beslut som begränsar fiske.
För fiskebegränsningstjänsten ansvarar jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med NTM-centralerna. Information om begränsningar uppdateras i tjänsten på vardagar.
Länk: https://kalastusrajoitus.fi

Fiskevårdsavgift

Fiskevårdsavgiften är för många fiskare det väsentligaste fisketillståndet. Fiskevårdsavgiften ska betalas om man är 18-64 år gammal och fiskar med spö eller redskap. Man behöver inte betala fiskevårdsavgift om man har fyllt 65 år. Avgiftsbehovet bestäms enligt fiskarens födelsedag, inte födelseår. För mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla behövs inga tillstånd, utan de faller under den allmänna fiskerätten.
Med betald fiskevårdsavgift får du fiska med ett spö i största delen av landet, men inte i alla vatten: begränsningar råder för fredade vattenområden, områden som kräver specialtillstånd eller i vandringsfiskförande fors- och strömvatten. Fiskevårdsavgiften berättigar till fritidsfiske även inom Finlands ekonomiska zon och i statens allmänna havsområden. Via nättjänsten Kalastusrajoitus.fi kan du på kartan kontrollera var i Finland det råder fiskeförbud samt -begränsningar. Tilläggsinformation om fiskevårdsavgiften: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html

Fiskebegränsningar som rör fiskeriområdet

I Mellersta Österbottens fiskeområdes strömvatten råder höstfredning av sik, öring och lax
(Fångstmått-tabell).
Detta innebär att alla sikar, öringar och laxar som fångas i strömvatten genast måste släppas tillbaka, oavsett deras skick. Man bör även komma ihåg att öringar med fettfena alltid och överallt inom Mellersta Österbottens fiskeriområde är fredad.
Fredning av kräftor börjar 1.11 och även ålen är fredad under den här årstiden.
För innehav eller fiske av fredad fisk eller fisk som inte uppfyller storlekskraven kan man utöver böter utfärda en påföljdsavgift, som för bland andra öring med fettfena är 3 260 euro.
Utöver förordningarna kan vattenområdenas ägare och innehavare av fiskerättigheter ha upprättat fiskebegränsningar som är tidsmässigt eller regionalt strängare än förordningarna.