Välkommen till Mellersta Österbottens fiskeriområdes hemsidor!

Mellersta Österbottens fiskeriområde grundades i februari 2019 för Perhos och Lestijokis vattenområden samt för Bottenvikens kust för havsområdet mellan Rahja i Kalajoki och Karleby. Till verksamhetsområdet hör även små vattendrag i Kronoby å. Dess medlemmar är ägare av vattenområdena inom verksamhetsområdet samt de inom området verksamma organisationerna för rikstäckande kommersiellt fisket, fiskerådgivning, fritidsfiske samt miljöskydd. Fiskeriområdets verksamhet övervakas och styrs av de lokala NTM-centralerna.
Fiskeriområdets verksamhet styrs av fiskelagen, där dess centrala uppgift är att främja det regionala fisket samt att fungera som samarbetsorgan i frågor som rör fiske. Fiskeriområdets viktigaste redskap är en för områdets fiskbestånd och fiskevatten upprättad skötsel- och vårdplan. Syftet med denna plan är att organisera skötsel och vård som är för områdets fiskbestånd ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vård- och skötselplanen kommer att upprättas och tas i bruk innan slutet av år 2021.