Lausutut ja lausunnoilla

Kalatalousalueen hallitus otti kantaa Kokkolan Puntusrannan kaavaluonnokseen, jossa oli esitettiin venerannan rakentamista Perhonjokeen.  Hallitus totesi ettei venerantaa tule alueelle rakennettaa ja vähimmäisvaatimus on, että ennen seuraavaa kaavavaihetta tulee selvittää ja selvitysten perusteella arvioida millaisia vaikutuksia hankkeella voisi alueen kalastolle ja kalastukselle olla.  Näkemys on toimitettu kaavoituksesta vastaavalle Kokkolan kaupungin kaupunkisuunnittelulle.

Vahvistettu käyttö- ja hoitosuunnitelma

Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen  varsinainen kokous vahvisti 20.4.2022 kalatalousalueen käyttö ja hoitosuunnitelman. Vahvistettu suunnitelma on julkaistu näiden sivujen hallinto –välilehdellä.  Ruotsinkielle käännetty suunnitelma julkaistaan käännöstyön tultua tehdyksi samalla hallinto -välilehdellä.

Vahvistettu suunnitelma toimitetaan Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kalataloudellisen yhteistyöryhmän käsiteltäväksi, jonka jälkeen suunnitelma siirtyy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen käsittelyyn ja se päättää suunnitelman hyväksymisestä.

 

Alueen kalastusrajoitukset

Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen virtavesillä on voimassa siian, taimenen ja lohen syysrauhoitus (ks. Pyyntimittataulukko).
Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki virtavesillä saaliiksi joutuvat siiat, taimenet ja lohet on viipymättä laskettava takaisin veteen oli niiden kunto mikä hyvänsä. On myös muistettava, että rasvaevällinen taimen on aina ja kaikilla Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen vesillä rauhoitettu.
Ravun rauhoitus alkaa 1.11. ja myös ankerias on tähän vuodenaikaan rauhoitettu.
Rauhoitetun tai alamittaisen kalan hallussapidosta tai kalastuksesta voidaan määrätä sakon lisäksi seuraamusmaksu, joka on mm. rasvaevällisen taimenen osalta 3.260 euroa.
Säädösten lisäksi vesialueiden omistajat ja kalastusoikeuden haltijat ovat voineet asettaa säädöksiä tiukempia ajallisia tai paikallisia kalastusrajoituksia.

Lesti ja Perhonjokisuilla on voimassa koko joukko ajallisia ja alueellisia kalastusrajoituksia joista löytyy kartat ja selitteet kalastusrajoitus.fi -sivustolta.